Мемлекеттік басқару магистрі « Graduate School of Public Policy

МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ МАГИСТРІ

«Мемлекеттік басқару магистрі» бағдарламасы (MPA) мемлекеттік басқару саласында оқу мен кәсіптік дамуға қатаң тәсіл іздеуші кәсіпқойларға арналған. Бұлбағдарламастуденттер үшін саясатты, әзірлеуді,талдауды және іске асыруды, сондай-ақ саясат пен бағдарламаларды бағалауда берік негіз болады. ЖМСМтүлектерді мемлекеттік және жекеменшік секторлардағы, сондай-ақ халықаралық және коммерциялық емес ұйымдардағы орта деңгейдегі позициядан жоғары деңгейдегі позицияға дейін қамтитын лауазымдардың ауқымды аясындажұмысқа орналастыруды көздейді.

Оқыту нәтижелері

Бағдарламаны табысты аяқтаған жағдайда түлектердің қолынан келуі тиіс:
  1. жекеменшік және мемлекеттік секторлар проблемаларының кең аясын зерделеу үшін  теорияларды, ғылыми-зерттеулерді  және көшбасшылық дағдыларды пайдалану;
  2. агенттіктер желілерін, жекеменшік, мемлекеттік және коммерциялық емес ұйымдардың арасындағы өзара байланысты талдау және бағалау;
  3. әлеуметтік, экономикалық, саяси күштердің жекеменшік, мемлекеттік және коммерциялық емес ұйымдарға ықпалын талдау;
  4. басқару стратегияларын әзірлеу, сондай-ақкәсіптік және этикалық тұтастықты қолдау;
  5. ұйымдастырудың  қаржылық, құқықтық, маркетингтік, сондай-ақ  кадрлық мәселелері туралы білімін пайдалану;
  6. ұйымдастырушылық басқару мен әкімшілік етуді жақсарту үшін ақпараттық технологияларды пайдалану;
  7. ақпаратты бағалау, түсіндіру және жеткізу;
  8. проблемаларды шешу дағдылары мен сыни ойлау дағдыларын дамыту.
Бағдарлама кестесі студенттерге өз зерттеулерін жеке және/немесе кәсіптік міндеттеріне кіріктіруге көмектесе отырып, студенттер үшін кез келген өмір салтына сай келетін кешкі/демалыс/аралас оқу форматын білдіреді. Факультативтік модульдердің әртүрлілігі: «Мемлекеттік саясат магистрі» (МРР) бағдарламасының модульдеріне, сондай-ақ НУ басқа да магистрлік бағдарламаларының модульдеріне қолжетімділік көзделген.
 
If you want to get latest news and updates or have any questions, please fill the form below. We will contact you soon.
 

ОҚУ ЖОСПАРЫ МРA

Оқу жоспары 5 негізгі модульден, 5 факультативтік модульден және шетелде оқытуды қамтитын Магистрлік жобадан тұрады.

Әрбір негізгі/факультативтік модуль ECTS бойынша 8 кредитке тең, алМагистрлік жоба12 ECTS кредитке сәйкес келеді. Бағдарламадағы кредиттердің жалпы саны 92 ECTS кредитті құрайды.

1-семестр

Негізгі пән

MPA 602 –Мемлекеттік басқару теориясы мен практикасы
MPA 603 –Мемлекеттік сектор басшыларына арналған экономиканы қолдану салалары
MPA 605 –Шешім қабылдау үшін зерттеу әдістері

2-семестр

Негізгі пән

MPA 607 – Есептілік, қаржы менеджменті және өнімділікті басқару
MPA 608 – Стратегиялық менеджмент жәнекөшбасшылық
1-факультативтік пән

3-семестр (жазғы)

2-факультативтік пән

4-семестр

3-факультативтік пән
4-факультативтік пән
5-факультативтік пән
Шетелде оқытуды қамтитын магистрлік жоба

НЕГІЗГІ ПӘНДЕРДІҢ СИПАТТАМАСЫ

MPA 602 – Мемлекеттік басқару теориясы мен практикасы

Модуль мемлекеттік басқаруды жалпы зерделеуді көздейдіжәне студенттерге мемлекеттік басқару практикасы түсінігін береді. Тарихи, мәнмәтіндік және теориялық перспективалармен үйлесімде бұл модуль студенттергепәннің жалпыны бірдей қамтитын шолуын ұсынады және мемлекеттік басқару теориясының практикалық әсеріне бағытталады.

MPA 603 – Мемлекеттік сектор басшыларына арналған экономиканы қолдану салалары

Аталған модуль микроэкономикалық теория қағидалары мен тұжырымдамаларын мемлекеттік сектордағы шешімдерді қабылдауда және саясатты талдауда қолдануға бағытталған. Бұл модуль мемлекеттік , жекеменшік және коммерциялық емес секторларда қызмет етіп жатқан және болашақта қызмет ететін кәсіпқой менеджерлер мен практик мамандарға қазіргі проблемалар мен проблемаларды экономикалық көзқарас тұрғысынан шешуге көмектесу үшін әзірленген.

MPA 605 – Шешім қабылдауға арналған зерттеу әдістері

Осы модульді зерделеу кезінде студенттер нақтымемлекеттік саясаттағы әртүрлі зерттеу әдістерімен, этикалық қағидалармен, сондай-ақ зерттеу әдіснамасынқұру кезеңдерімен танысады. Зерттеу әдістерінің әзірленуіжәне іске асырылуы ағымдағы саяси мәселелердің мәнмәтінінде қаралады және нақтыәлемнің практикалық шектеулерін ескереді. Зерделенетін тақырыптар келесілерді қамтиды: сапалық және сондай-ақ сандық бақылаудың таңдау әдістері; фокус-топтар; эксперименттікжәне квази-эксперименттік дизайндар;деректерді талдау; сондай-ақзерттеу есебін жазу. Зерттеу сапасы, оның ішінде әзірлеунегіздемесі, деректерді жинау әдістері, деректерді талдау әдістері, сондай-ақ алынған дәлелдердің негізінде жасалған қорытындылардың дұрыстығы талқыланатын болады.

MPA 607 – Есептілік, қаржылық менеджмент және өнімділікті басқару

Бұл модульді аяқтағанда студенттер мемлекеттік қаржылық есептілік пен пайдаланылатын құралдардың рөлі мен міндеттерін,сондай-ақ нарықтық реттеудің ақауларын, халықтың қартаюын, теңсіздіктерді, бюджетті жасауды және кірістерді басқаруды жеткілікті шамада түсінетін болады.

MPA 608 – Стратегиялық басқару және көшбасшылық

Бұл модульді оқып-үйренген кезде студенттернегізгі теориялармен, тұжырымдамалық негіздермен, әдіснамалармен, сондай-ақмемлекеттік стратегиялармен танысады. Студенттерөздерінің таңдаулы басқару стильдерін жақсылап зерделеу үшін әртүрлі теориялық конструкцияларды зерделейтін болады, сондай-ақ басқа адамдардың көшбасшылық және басқарушылық дағдыларын жақсарту үшін стратегиялық модельдерді қолданатын болады. Студенттер мемлекеттік проблемаларды талдау, стратегиялық шешімдерді қалыптастыру және дәйекті шешімдер қабылдауға қажетті стратегиялық модельдерді анықтап, қолданатын болады.

Магистрлік жоба

Магистрлік жобаMPA бағдарламасы бойынша оқуды ақтауға қойылатын финалдық талап болып табылады. Олмемлекеттік саясат немесе басқару саласындағы практикалық жұмыс түрінде немесе барынша академиялық және теориялық жұмыс түрінде ұсынылуы мүмкін.

Магистрлік жоба, сабақтарға қарағанда, студенттерге оларды қызықтыратын саяси проблемаға баса назар аудару мүмкіндігін береді.