GIVE

Zhanara Shukayeva

Please, visit this page of Nazarbayev University Social Development Fund.